ANDĚLÉ A LIDÉ


 

 


Voyen Koreis

Administrátor těchto stránek:
Voyen Koreis


Napište mi zde
AUTOROVY
ČESKÉ STRÁNKY

 Můj bíbr - autobiografie 

AUTHOR'S
ENGLISH PAGESKABALA

 \

KABALA

 

 


                Ruská ikona: Archandělé


Archandělé - ruská ikona


Před časem jsem si jen tak ze zvědavosti „nagoogloval“ anglicky slovo andělé, angels. Dostal jsem víc než 150 miliónů odkazů. Což bylo dokonce o nějakých 50 miliónů víc než mi vyšlo, když jsem Google zadal heslo Britney Spears! Dokazuje se tím, že i uprostřed veškeré populární kultury, muziky, sex appealu a soft porn, i ve 21. století si andělé stále udržují slušnou popularitu. Dokonce i v českém jazyce mi v Google přišlo zpět skoro milión odkazů, zatímco Britney Spears jich měla jen asi třetinu. Ovšem, zatímco odkazů na anděle spíš v budoucnu přibude, na americkou zpěvačku si za pár desetiletí stěží kdo vzpomene.

Kdo (či snad co?) jsou andělé?

V Bibli se se používá několik výrazů, které všechny znamenají totéž. Nejčastěji malach Elohim, jindy malach Adonai, což obojí značí posel Boží. Někdy také benai Elohim, synové Boží. Snad všechna náboženství mají někde v nějaké formě anděle a to včetně, jak si ještě povíme, náboženství zvaného UFO. Ve Starém zákoně se nachází zmínka o andělech 108-krát, V Novém zákoně 175-krát, v Bibli tedy celkem 283-krát. Je dosti podivné, že na úplném začátku Starého zákona o nich žádná zmínka není; první nalezneme až v souvislosti s Hagar, Abrahámovy konkubíny, v Genesis 16, verše 7-11.


U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl.
    Řekl: „Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?“
    Odpověděla: „Utíkám od své paní Saraj.“
    Hospodinův anděl jí řekl: „Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku.“
    Hospodinův anděl jí řekl: „Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst.“
    Hospodinův anděl jí řekl:
    „Hle, jsi těhotná a porodíš syna.
    Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší,
    neboť Hospodin slyšel tvé trápení.


Corot: Hagar a anděl

Jean Baptiste  Camille Corot: Hagar s Ismaelem v divočině

Andělovo poslání zjevně bylo zabývat se záležitostí Abrahámova nelegitimního syna a teprve když si promluvil s Izmaelovou budoucí matkou a otrokyní jeho ženy Saraj, aby ji přiměl k tomu vrátit se ke své paní, zašel také za samotným patriarchou. Brzy nato následuje scéna, k níž se ještě vrátíme, v níž tři muži (zde se hovoří o mužích, i když jde zcela jasně také o anděle) navštíví Abraháma, načež dva z nich (tentokráte již zvaní přímo andělé) zachrání Lota s jeho ženou a dcerami před zkázou Sodomy. Potom se dostaneme k místu kde se popisuje oběť, kterou se chystal učinit Abrahám, Genesis 22:9-12:


Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého         syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl.

Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: „Abrahame! Abrahame!“

Zde jsem,“ odpověděl.

Nevztahuj ruku na chlapce!“ řekl on. „Nic mu nedělej! Už jsem poznal, že jsi bohabojný – vždyť jsi kvůli         mně neušetřil svého syna, svého jediného.“

Podle kabalistické tradice byl Abrahám prvním člověkem jemuž se dostalo daru kabaly, i když jiní tvrdí, že jejím prvním příjemcem byl samotný Adam. Abrahámovi se údajně dostalo kabaly od andělů. Takže se znovu musíme ptát: kdo jsou vlastně andělé?


Andělé a jejich protějšky z vedických spisů devy (singulár deva, sanskrtské slovo znamenající „zářící bytost“), jsou bytosti na vyšší duchovní úrovni, jimž se ale zřejmě nedostalo příležitosti k životu v hmotných podmínkách. Následkem toho je jejich duchovní vývoj poněkud omezený — ovšem jen ve srovnání s těmi lidmi, kteří se dostanou na podobnou úroveň. Jejich existence se v Bibli, v kabale, stejně jako v hinduistické tradici, prostě bere za danou a nijak se o ní nediskutuje. Andělé jsou součástí původního stvořitelského procesu, kdy jich vzniklo určité, zřejmě značně veliké množství, které se od té doby nemění. Andělé zde tedy byli odjakživa, nerodí se ani neumírají, prostě tu jsou. Mohou se podle okolností pohybovat mezi různými sférami existence, záleží přitom i na to, jakou mají hodnost.


Podle toho co si můžeme složit dohromady z různých zdrojů, andělé či devy mají poněkud omezenou pravomoc a mají také svá jasně vymezená pole působnosti. Na jednom se snad všechny zprávy shodují: existuje přísný hierarchický systém, kterému všichni andělé podléhají. Podle toho jakých zdrojů se používá, jména jednotlivých andělských druhů, tříd a podtříd se značně liší. Je jich také tolik, že nemá žádný význam se jimi na tomto místě zabývat; různé středověké i pozdější magické řády jich totiž uvádějí desítky, ne-li stovky. Někteří z andělů, snad ti kteří mají vyšší hodnosti, jako na příklad cherubové či serafové a pochopitelně ti nejvyšší, archandělé, se zdají být spojováni hlavně s morálními či duchovními koncepty. Nacházejí se proto v těch nejvyšších sférách a s lidmi do styku pravděpodobně příliš často nepřijdou. Můžeme dále předpokládat, že ti andělé, kteří mají co dělat s lidmi, jsou nižších, i když snad ne těch nejnižších, hodností. Dostává se jim jistých úkolů, od jejichž plnění se nesmějí odchýlit. Může se přitom jednat o jednotlivá poslání, jimiž může být na příklad úkol spojit se s nějakým člověkem a podat mu určité instrukce, či jako v případě Abrahámově, vyřídit poselství od Boha.Zdá se, že andělé se do značné míry specializují. Někteří se zabývají pouze přírodními úkazy, jako třeba tvorbou dešťových mraků, sopečnou činností, jiní mají na starosti rostliny, zvířata a jejich určité druhy, atp. Jsou zde také úkoly a povinnosti permanentního druhu, jimiž může být ochrana nějaké sféry, dohlížení nad určitou částí rostlinné či živočišné říše, nad jistým druhem zvířat, rostlin a minerálů, atp., což by nejspíše bylo úkolem andělů nižších hodností. A ovšem, máme zde proslulé strážné anděle! Pověstí o nich a o tom jak zakročili, nejčastěji v nebezpečných situacích, je tolik a táhnoucích se hluboko do minulosti, že je prostě nelze pominout. To, že aspoň někteří z andělů se starají jen o nás a o naše bezpečí, snad také o náš duchovní vývoj, se zdá být rozumně přijatelné. Možná, že každý máme svého strážného anděla přiděleného a od dětství jen námi se zabývajícího, snad i na plný úvazek!


Mnozí z lidí, kteří mají nějaké psychické či mediální schopnosti tvrdí, že je buď učili nebo nějakým způsobem na ně dohlížely bytosti, které nejsou z tohoto světa. Někteří psychologové nicméně prohlašují, že to čemu říkáme „andělé“ jsou ve skutečnosti aspekty naší osobnosti, které jsou součástí našeho „vyššího já“. Přesto všechno, jsou zde lidé, kteří jsou si jisti tím, že se s andělem či s anděli setkali a to v hmotném těle, na tomto světě. Ostatně, podobná setkání jsou popisována v Bibli, na příklad již zmíněný případ jímž se nyní budeme zabývat, ten kdy tři muži navštívili Abraháma a on je ve svém táboře hostil — Genesis 18:6-8:
Rembrandt van Rijn: Abrahám hostí anděle      

Rembrandt van Rijn: Abraham hostí anděle

Abraham odspěchal do stanu za Sárou a    řekl: „Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč     chleba!“

Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit.

Potom vzal máslo, mléko a dobytče, které připravil, a položil to před ně. Sám pak stál u nich pod     stromem, zatímco jedli.


Muži“ se chovají docela lidsky, jedí pečené tele a chléb, nejspíš i rozmlouvají s Abrahámem. Jsou to tedy buď lidé z masa a kostí, kteří jsou andělskými bytostmi ovládány, nebo snad mají tu moc se v lidi podle potřeby proměnit. Případně může jít o nějaký druh iluze, takže je Abrahám přesvědčen o tom, že jedná se skutečnými muži. Hned v následujících verších (Genesis 18:9-12) se dozvíme, proč vlastně za Abrahámem přišli — aby mu oznámili, že se na stará kolena stane otcem:


Kde je tvá manželka Sára?“ zeptali se ho.

Zde ve stanu,“ odpověděl.

Na to host řekl: „Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!“

Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára už byli velmi staří a Sára už nebyla v     plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: „Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj         pán je stařec!“


Sára se tedy směje tomu, že by se ještě kdy mohla stát matkou, ovšem Hospodin to myslí vážně.


(Genesis 18:13-14) Hospodin se Abrahama zeptal: „Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu             mohu rodit, když jsem tak stará?‘ Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou,     se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“Zajímavé je zde to, že zatímco předtím se hovořilo o třech mužích, najednou tu k Abrahámovi hovoří Hospodin. Předpokládáme ovšem, že hovoří ústy svého posla, tedy jednoho z mužů. A zde máme snad to nejlepší vodítko k vysvětlení záhady andělů a toho jak se to má s jejich specializací. Tři muži hned po jídle vyrazí směrem k Sodomě. Abrahám jde s nimi, po chvíli se ale dá do řeči s Hospodinem — opět předpokládáme, že se tak děje za pomoci tlumočníka, jednoho z andělů. Debata je o tom, zda má Hospodin zničit Sodomu, či zda deset spravedlivých by stačilo k tomu, aby město od zkázy ušetřil. Mezitím muži pokračují na cestě k Sodomě.


(Genesis 19:1) Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil,         vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi.


Zde se jasně uvádí, že dva andělé (už ne muži) dorazili do města. Kam se poděl ten třetí? Logickým vysvětlením je, že už ho nebylo potřeba, poté kdy se rozhovor Hospodina s Abrahámem skončil. Jeden z mužů-andělů mohl být božím poslem, tlumočníkem. To byla jeho funkce, jeho specializace a jakmile se jeho úkol skončil mohl se již vrátit tam odkud přišel. Druzí dva muži měli zcela jiný úkol. Byli to andělé zkázy, kteří byli na Zemi vysláni proto, aby zničili hříšnou Sodomu.


Což nás přivádí k jiné otázce — jsou všichni andělé dobří? Částečnou odpověď nalezneme již v tom předchozím; andělé, kteří se zúčastní zkázy Sodomy i Gomory, musejí nutně být přinejmenším neutrálními mocnostmi. Tedy snad něco jako jednotky OSN, které jsou vyslány tam a tam, aby zde udržely mír. Což ovšem může také znamenat nějakou zkázu. Pokud v průběhu akce přijde někdo o život, není to chyba jednotek, ty činily jen to, co jim bylo nařízeno.

UFONa tomto místě bych chtěl ještě trochu odbočit na jiné pole. Míním tím tzv. UFO a podobné úkazy. Nehodlám se tímto tématem zabývat dlouho; k tomu je zde množství jiné literatury. Rád bych jen řekl co si o tom myslím — že totiž co je z Bible i odjinud známo jako andělé, by mohlo docela dobře být manifestací stejných či podobných sil. Přibývá neustále lidí, kteří tvrdí, že se setkali s mimo-pozemšťany, byli jimi uneseni a podrobeni různým laboratorním testům, atp. Ti, jejichž případy byly zkoumány, se zdají být pevně přesvědčeni o tom, že se jim to skutečně stalo. Přečetl jsem slušný počet knih o UFO a jsem si prakticky jistý, že tyto fenomény existují, nevěřím ale, že by se jednalo o nějaké návštěvníky z hvězd. Spíš si myslím, že zde na Zemi bylo něco takového odjakživa; pouze to jak tyto jevy lidé vnímají se mění a to podle toho jaké je jejich náboženské přesvědčení, celkový psychologický stav i stav kolektivního nevědomí lidstva. Také ovšem podle toho v jaké historické době k těmto jevům dojde a jakého stupně vývoje dosáhla technologie. Takto může někdo být svědkem přistání kočáru s okřídlenými koňmi, jiní uvidí vzdušný koráb, další jsou svědky přistání balónu, vzducholodi či létajícího talíře. Setkají se přitom s bytostmi oblečenými podle módy té které doby nebo, v našich časech, často v lesklých stříbrných skafandrech. Případně uvidí zelené mužíčky... Podstatné je, že návštěvníci přicházejí odkudsi shora a že zanechávají patřičný dojem.


Když člověk pročítá stránky a stránky na nichž lidé popisují jak byli těmito návštěvníky uneseni, setká se s celou škálou reakcí a výkladů. Někteří trvají na tom, že tito „ufoni“ nejsou nijak nebezpeční, že naopak se lidem snaží pomoci. Že to, co dělají — typicky na lidech provádějí různé laboratorní testy a lékařské prohlídky — činí pouze pro dobro lidstva a pro jeho budoucnost, atp. Jsou zde ale jiní lidé, kteří i když popisují velmi podobné situace, mají na to jiný názor. Tvrdí třeba, že tyto bytosti se k nim chovaly vyhýbavě, případně i výhružně, že prohlídky které na nich prováděly byly nepříjemné a bolestivé a celkový zážitek považují za negativní, dokonce i hrozivý. Pokud přijmeme to, že přistávající UFO a andělé navštěvující či unášející lidi jsou v zásadě jen variacemi toho stejného fenoménu, podobá se to celkem dosti tomu co je popsáno v Bibli o návštěvnících, kteří přišli k Abrahámovi. Když čteme pozorně, i zde nacházíme dva póly, kladný a záporný. Tři muži-andělé na jednu stranu přinesli dobrou zprávu o tom, že se jejich hostitel stane do roka otcem dítěte, z něhož vzejde celý národ. Na druhou stranu, ti dva, kteří přišli za Lotem aby potom zničili Sodomu, se docela jistě nechovali jako nějací mírumilovní holoubci.


Pokud máme tuto kapitolu nějak uzavřít, potom snad s tím, že anděle bychom mohli nejlépe definovat jako božské síly neboli rámě Boží, které zůstává vždy a za jakýchkoliv okolností naprosto loajální. Jejich reason d'etre se zdá být pomáhat lidstvu v jeho vývoji, možná ale, že mají i jiné úkoly o nichž nic nevíme.


  ©Voyen Koreis 2016 All rights reserved - Veškerá práva vyhrazena

 
Start of StatCounter Code for Default Guide