ČTYŘI SVĚTY KABALY


Voyen Koreis

Administrátor těchto stránek:
Voyen Koreis


Napište mi zdeKABALA

 \

KABALA

 

Poté kdy se svět vynoří zpoza závoje kryjícího nám nepochopitelný Ajn Sof, proces Stvoření prochází čtyřmi hlavními fázemi. Tou první je Aciluth neboli Emanace; zde vznikají archetypy, jinými slovy — vše co se má či může stát v budoucím světě existuje již zde ve svém potenciálu. Podle W. Wynn Westcotta, v tomto nejvyšším a nejryzejším světě, jímž je Aciluth, dlí deset sefirotů ve svém prvotním stavu jako archetypy (Westcott užívá výrazu Adam Oilah neboli nebeský člověk), dokonalé a neměnné. Westcott píše dále:

Ve druhém světě, jímž je Briah, dlí archandělé v čele s Metatronem, který se vztahuje k sefiře Keter, v celé své zářící nádheře. Metatron je rouchem Al Shadaj, viditelné manifestace Stvořitele; číselná hodnota obou je 314 (Zohar III. 231a). Slovo Metatron značí „Nejvznešenější učitel.“ Je zde zajímavá podoba s řeckým výrazem met thronon, neboli vedle trůnu (Božího), což ale může být dovedeno příliš daleko. Metatron je vůdcem všech archandělů ve vesmíru, kteří se starají o nebeská tělesa a o vývoj bytostí, které je obývají. Podle kabalistů, je Metatron efektivně Bohem na Zemi neboli Demiurgem. Podle Macgregora Matherse, ostatními archanděli jsou Raciel, Cafkiel, Cadkiel, Kamael, Michael, Haniel, Rafael, Gabriel a Sandalfon.

Ve třetím světě, jímž je Jecira, se nachází deset kůrů andělských bytostí, každý z nich přináležících k některé ze sefirotů. Jsou to inteligentní nehmotné bytosti ve světelných rouchách, které mají na starosti některá z nebeských těles, planety a elementární síly, dále roční doby, počasí a podobně. Andělské kůry patřící k jednotlivým sefirotům jsou Chajoth ha kodeš — Aufanim, Arelim, Chashmalim, Serafim, Melakim, Elohim, Beni Elohim, Cherubim a jako desátí Išim, což jsou Blahořešené duše mužů a žen. Jecira je na úrovni formace a zahrnuje sefiroty Chesed, Geburah, Tiferet, Necah, Hod a Jesod.

Čtvrtý svět zvaný Assiah obývají bytosti nejnižších řádů, také zlí démoni Klifotu, tzv. skořápky, rovněž veškeré hmotné předměty. K tomuto světu náležejí také lidé, jejichž duše jsou uvězněné v hmotných lidských tělech. Také tento svět má svých deset stupňů, postupně se vzdalujících od vyšších mocností a forem, každý z nich o něco temnější a více nečistý...

Westcott dále vypočítává temné a nečisté síly, také sedm stupňů pekla včetně jeho vládce Samaela čili Satana anděla smrti, Lilith neblahé pověsti. Celkem to není s našeho hlediska moc pěkný pohled a proto se jím dále zabývat nebudu. Stačí jen říci, že to tady dole na zemi lehké nemáme...

Vpravo máme poněkud jiný pohled na Čtyři kabalistické světy, kde tyto světy, každý s deseti sefiroty, tvoří koncentrické kruhy.

Aciluth, jako svět emanací a archetypů, se v zásadě nachází mimo pole našeho chápání. Máme zde ale klíče v podobě jmen a číselných hodnot, s jejichž pomocí mají ti nejvyspělejší z lidstva možnost jejich mystické významy rozluštit a pochopit. Aciluth odpovídá živlu ohně starověkých filozofů.

Briah: slovo je odvozené z hebrejského výrazu pro „tvorbu, tvořiti,“ je vskutku světem Stvoření a nám se nabízí do něho vstup na úrovni nábožné filozofie. Je to také ten svět, který míní Pythagoras i jiní starověcí filozofové, když hovoří o „hudbě sfér.“ Briah odpovídá živlu vzduchu.

Živel vodní, ovládá Jecirah. Voda je živlem proměnlivým, pohyblivým, vše naplňujícím. Tento svět již začíná být pochopitelný pro ty z nás, kteří ovládáme vyšší formy astrologie (ovšem rozhodně ne toho druhu jaký nám nabízí denní tisk) a posvátné vědy o číslech, rovněž zvané Pythagorejskou numerologií. Slovo Jecirah je odvozené z hebrejského výrazu pro tvorbu, tvořiti. Zde již máme (někteří z nás a ne vždy ti duchovně nejvyspělejší) možnost cestovat v tzv. astrálním těle, jak je popisují teosofové. Astrální tělo neboli tělo touhy, tužeb, je ovládáno lidskými emocemi a míra jeho ovladatelnosti se tudíž řídí tím jak dalece jsme schopni svoje emoce podřídit vůli. Cestovat v astrálním těle ve spánku dokáže víceméně každý člověk, až na to, že téměř nikdy neví kam se dostane. Není to zcela nepodobné tomu kdy se člověk potápí v moři, přičemž si vybere namátkou místo odkud z loďky skočí do vody. Někdy se přitom setká hned pod hladinou s celými hejny ryb a jiných zajímavých tvorů, jindy to může být celkem fádní a nudná záležitost. Navíc je tu nám přirozený sklon k zapomínání toho, co se nám právě zdálo...

Assiah - znamená „udělat,“ ve smyslu hmotném. Assiah je světem hmotných forem, který se projevuje jako aplikace matematických čísel. Odpovídá živlu země a sefiře Malchut, která je ze všech sefirotů nejvíce negativní v tom smyslu, že projevuje největší touhu po tom přijímat. Na tuto žádostivost můžeme potom nahlížet jako na gravitaci; Malchut má kolem sebe silné gravitační pole, aby mohl k sobě přitahovat co nejvíce sil jimiž disponují ostatní sefiroty i světy. V tomto bodě se nacházíme nejdále od původního zdroje, takže bychom mohli očekávat, že pozitivní tvořivé síly zde budou nejslabší. Nicméně, pravdou je opak — tyto jsou vtahovány do víru, který síly touhy zde vytvářejí, aby nakonec vyústily na místě svého určení.


Jeden ze způsobů jak si můžeme síly Malchutu znázornit, je představit si koncentrické kruhy jaké vidíme na diagramu, které s tím jak se blíží ke středu mají neustále se zvyšující tendenci stát se spirálovitými a nakonec téměř přímo lineárními, mířícími do středu víru. Proto se této čtvrté fázi Stvoření někdy také říká lineární fáze, protože silná touha činí emanace, které původně byly přitahovány směrem k Malchutu velice lehce, padat téměř vertikálně dolů.KLIFOT


Zatímco proces Stvoření pokračuje, krok po kroku, od příčiny k následku, od jemného k hrubému, pro nás je to vše zastřeno Klifotem, kterému se také říká svět skořápek, slupek, kůr, koster atp. Pokud se má člověk osvobodit od predestinace a mít svoji vlastní vůli, musí se dokázat přenést přes tento zamlžený svět. Je velice obtížné nalézt vhodnou analogii v případě Klifotu, také nazývaného Kelifot, Qlifot, Keliphoth, Klipot, atp. Snad pomůže, když se představíme cibuli, jejíž jednotlivé vrstvy či slupky se vzájemně liší v tloušťce a hustotě, tedy i ve frekvenci svých vibrací. Každá z těchto slupek se dotýká nebo aspoň ovlivňuje tu nacházející se vedle. Ještě lépe, vzpomínáte si na Rubikovu kostku? Ta má příbuzné v různých čínských koulích (nahoře), které se také dají všelijak nastavovat, až se dostaneme k řešení. Tedy, někteří z nás dokáží takovéto hádanky vyluštit, většina to spíš vzdá... S Klifotem je to ovšem ještě podstatně složitější, protože ty vrstvy se zde táhnou kamsi do nekonečna. Když se slupky Klifotu nastaví nějakým způsobem, který se nás nějak týká, můžeme zahlédnout něco co nazveme zjevením, duchem, předtuchou či něčím takovým. Vliv to bude na nás mít nejspíš negativní.


Klifot může také v nás navodit sklony ke zlu, k hříšným skutkům, či aspoň k negativním náhledům na věci kolem nás. To na rozdíl od sefirotů, které podporují pozitivní hlediska. Nitro osobnosti každého z nás je jako válečné bojiště — neustále se zde odehrávají větší i menší souboje, dobro proti zlu, pravda proti lži, pevná víra proti pokušení; my přitom jsme nuceni se rozhodovat ke které straně se máme přidat. To vše je ovšem nutné, jsou to nášlapné kameny stezky vedoucí ke konečnému cíli, které je nám zdolávat jeden po druhým. Klifot bývá často také zdrojem toho, čemu kabalisté říkají „chléb hanby.“ To je nejasný pocit viny, který občas pociťujeme, aniž bychom k tomu měli validní důvody. Přesto vše nám jakoby někdo našeptával, že jsme něco někde udělali špatně a nakonec se o tom necháme přesvědčit a nějaký důvod k tomu cítit se vinnými si nalezneme. Jindy zase získáme něco o čem se nám zdá, že nám to prostě spadlo do klína, že jsme si to nijak nezasloužili...


Jak se s takovými věcmi máme vypořádat? Především je dobré si jednou provždy vtisknout do paměti, že nikdy nic nedostáváme zadarmo. I když nám to jakoby spadlo z nebe, je tomu tak proto, že buď jsme za takový dárek už zaplatili nebo se od nás očekává, že zaplatíme, až k tomu dozraje čas. Čas může potom dozrát v tomto životě nebo také v některém příštím, ještě velice zdáleném.


Dále, potřebujeme si uvědomit, že ať děláme co děláme, někdy se dostaví chyby, špatná rozhodnutí, že proti to mu se nedá nic dělat a že vinit se z toho nám nijak nepomůže. Ohlížet se zpátky, že nemá cenu a že bychom se měli snažit na takové věci prostě zapomenout. Nejlépe je jít za světlem, které na cestě iniciace před sebou vidíme a není důvodu ohlížet se přitom na každého přišlápnutého švába, kterého jsme nechali za sebou. Mimochodem, šváb by klidně mohl být představitelem světa klifotu, se svým vzhledem, tím jak se dokáže množit, atp.


Pamatujme si, že světu kůr se lze vyhnout nejlépe tím, že se soustředíme na pozitivní stránky věcí!


KONEC PŘEDCHÁZÍ ZAČÁTKU


Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Buď světlo!“ – a bylo světlo. (Genesis 1:2,3)

Řekl také Bůh: Buď obloha uprostřed vod, a děl vody od vod! (Genesis 1:6)


Když se v knize Genesis praví „buď světlo,“ tím světlem je Chochmah, moudrost. Boží Duch vznášející se nad vodami je Binah, pochopení. Obloha uprostřed vod značí sefiru Tiferet a s ní i ostatní sefiroty, které ji obklopují. Vše co se manifestuje vychází z mysli Stvořitele, a náleží tudíž ke světu emanací. Aciluth je počátkem všeho, z čeho se má nakonec vyvinout hmotný svět Assiah a s ním konečná sefira Malchut. Jestliže hodláme něco vytvořit, to co má být konečným výsledkem našeho snažení už existuje na jisté úrovni, i když my si toho nejsme vůbec vědomi. Konec předchází začátku. Každé myšlence, každému činu, předchází podnět, v němž už se nacházejí veškeré možnosti a potenciální následky. Tohle vše se příčí zavedeným představám o tom, že „příčina předchází následku,“ můžeme to ale docela dobře také obrátit.


V průběhu 20.století došlo ke dvěma základním objevům na poli psychologie. O tom prvním jsem se už několikrát zmínil; je jím teorie archetypů a kolektivního nevědomí, jejímž objevitelem a propagátorem se sta C. J. Jung. K tomu přilehlé je pole populární psychologie a vývoj osobnosti. Knihy na toto téma se začaly objevovat už někdy od konce 20-tých let století a některé z nich, jako například „The Power of Positive Thinking“ (Síla pozitivního myšlení) Normana Vincenta Pealea se staly klasickými. Jako antikvář vám mohu potvrdit, že zájem o knižní tituly tohoto typu, jichž přibývají každým rokem tisíce, neustále roste mezi čtenářstvem. Základem z něhož téměř vždy jejich autoři vycházejí je pozitivní náhled na věci, ať již jde o úspěch v životě, způsoby jak se vypořádat s krizovými situacemi jako je smrt v rodině, rozvod, atp. Nedávná ekonomická krize se značně dotkla knižního obchodu a po nějaký čas mi to připadalo tak, že jediný druh knih o které je stále ještě zájem, jsou právě knihy o vývoji osobnosti, populární psychologii, svépomoci a osobní motivaci.


Člověk zabývající se kabalou by se mohl snadno uživit jako přednášející při motivačních kurzech tohoto druhu. Aniž by se zmínil jediným slovem o kabale, aniž by užíval její terminologie, mohl by říci svým posluchačům, že Příroda už je tak zavedená, že jim nedovolí na cokoliv pomyslet, aniž by zde již neexistovala v potenciálu ta možnost svůj nápad dovést až k úspěšnému konci. Kdyby to možné nebylo, prostě bychom ten nápad nedostali. Mohl by jim říci, že když přijdeme na něco, co nám připadá (a možná i je) úplně nové, je jen a jen na nás samotných jak si s tím poradíme, protože se můžeme být naprosto jisti tím, že existuje způsob jak takový plán realizovat. Nejen to. Příroda nám přitom pomůže, takže pokud máme dostačující sebevědomí, vytrvalost, sílu vůle a, hlavně, pozitivní přístup k věci, dostane se nám nutného kapitálu i potřebného materiálu, abychom mohli náš projekt úspěšně zakončit. Pochopitelně, že vše nebude zcela lehké, že nám Příroda také nastraží různé překážky, třeba v podobě žárlivého sousedstva, obstrukčníků vyskytujících se v radě každého města a podobně.

Dlouho zavedené lidské představy o příčinách a následcích doznaly značných změn od chvíle, kdy poprvé objevily teorie kvantové fyziky. Ty se v zásadě nijak podstatně neliší od toho, co už po staletí vědí kabalisté.

©Voyen Koreis 2016 All rights reserved - Veškerá práva vyhrazena
Start of StatCounter Code for Default Guide