22 PÍSMEN HEBREJSKÉ ABECEDY 
 

 

Voyen Koreis

Administrátor těchto stránek:
Voyen Koreis
 

Napište mi zde


22 PÍSMEN HEBREJSKÉ ABECEDY 

   
      Základem kabalistického učení jsou písmena hebrejské abecedy. Pokud se hodláte kabalou vážně zabývat, je nutné se s nimi důvěrně seznámit. To znamená být schopni jednotlivá písmena rozpoznat, vědět jaké jsou jejich názvy. Dále to, do které ze třech hlavních skupin to které písmeno patří, jaké je jeho místo v abecedním pořádku, což vám zároveň napoví i to jaká je jeho číselná hodnota, což je v kabale velice důležité. Není to sice úkol lehký, není ale zase tak příliš zatěžující. Pamatujte, že těch čísel je jen 22 a že každé z nich má svůj unikátní tvar, kromě pár výjimek. Vzpomínám si, že zpočátku jsem měl trochu problémy s rozpoznáváním například He, Chet a Tav, která jsou navzájem dosti podobná; také Reš a Dalet je možné si plést. To se ale dost brzy poddalo. Je dobré si pro každé z písmen vytvořit nějakou nějakou mentální představu, mnemotechnickou pomůcku, to vám dost pomůže.Na příklad, pro snadnější zapamatování jsem si v první skupině písmen, která následuje, k Alef připojil v mysli postavu Mága z Tarotových karet (s rozpaženýma rukama a rozkročeného), který pro mne představuje symbol vzduchu. Mem vidím jako studánku vody s otevřeným výtokem a Šin je ohniště se třemi plameny. Nejlépe ovšem bude, když si každý najde něco, co mu osobně vyhovuje.

    Všech dvaadvacet písmen hebrejské abecedy se dělí na následující tři základní skupiny.
    V první skupině se nacházejí tři tzv. Mateřská písmena, Alef, Mem a Šin. Tři mateřská písmena představují tři hlavní živly: Vzduch, Vodu a Oheň. Čtvrtý živel mudrců se zde pomíjí, protože ve skutečnosti je jen výsledkem působení těchto třech živlů. 3 Mateřská Písmena — Alef, Mem, Šinalef   mem   šin    

    Ve druhé skupině máme sedm tzv dvojitých písmen. Dvojitá písmena se nazývají proto, že mají dvojí výslovnost. Alespoň dvojí výslovnost měly na začátku; u některých se mohl jeden druh výslovnosti vytratit v průběhu mnoha let. Na příklad první z těchto písmen Bet se i dnes v moderní hebrejštině vyslovuje buď jako „b“ nebo také jako „v“. V zásadě zde jde o tvrdou či měkkou výslovnost, což máme také v češtině, dokonce v případě Reš, čili našeho „r“, dovedené až do extrému. Cizinec, který zvládne výslovnost českého „ř“, může přece být na tento výkon velice pyšný! V angličtině nacházíme totéž na příklad v případě písmene "g", které může mít jak tvdou výslovnost (tak jak ji má v češtině) nebo výslovnost měkkou, jako "dž".7 Dvojitých písmen — Beth, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Reš, Tav


bet  gimel  dalet   kaf   pe  reš   tav


    Následuje dvanáct jednoduchých písmen, která mají jen jeden způsob výslovnosti. Musíme vždy ovšem mít na pěti, že původní výslovnost v dnešní době nikdo přesně nezná a zjistit to již nelze. V moderní hebrejštině se nacházejí podobně jako v češtině četná diakritická znaménka, která v tomto jazyce původně nebyla. Kabalistu tato znaménka nijak zvlášť nezajímají, takže se jimi zabývat nebudeme.


12 Jednoduchých písmen  —
He, Vav, Zajin, Chet, Teth, Jod, Lamed, Nun, Samech, Ajin, Cade, Kuf

 he   vav   zajin   chet   teth  jod   lamed   nun   samech   ajin   cade   kuf 
PRVNÍ PÍSMENO BET

 

Kromě tří mateřských písmen, jimiž se zabývám zvlášť a na jiném místě, rád bych řekl něco o písmeni Beth. Jím se totiž začíná celý Starý zákon. Tomu se také často říká „kniha Berešit“, podle prvního slova, které zde nacházíme a někdy také „Baraka“ neboli požehnání. Dávat požehnání znamená, že Bůh sáhne směrem k člověku, tedy se sníží, a příbuzné slovo Berech značí také „ohnout se v kolenou“. Podobně i člověk stvořený k obrazu Božímu, má-li být dárcem, musí se snížit na úroveň těch, které obdarovává. Pokud by totiž tak neudělal, vyhlížel by nadutě a arogantně, což by případného příjemně mohlo spíše urazit.
 

Šalamounova pečeť + Strom života

 


    
     K tomu aby člověk snadněji pochopil systém  kabalistických symbolů, je dobré si důkladně prohlédnout tři diagramy, které zde uvádím, případně se k nim občas z pozdějších stránek vracet. Prvním z nich je tzv. Klíč ke kosmu a číslům. Je to geometrický obrazec, v němž se nachází kombinace sedmi kruhů (nižších sefirotů) a šesticípé hvězdy, známé rovněž jako Pečeť Šalamounova nebo také jako Hvězda Davidova. K ní jsem pro větší názornost přidal Strom života.


ennagram + strom života     Druhý z obrazců je verze toho předchozího, ovšem s poněkud jinou náplní. Uvnitř je prominentní elipsa, v níž trocha pátrání nám vyjeví deset základních arabských číslic, od nuly až k devítce. Zkuste si to, jestli je najdete, nemělo by to pro vás být příliš obtížné.


PROSTOROVÁ KRYCHLE


    Třetím z obrazců je tzv. Prostorová krychle. V ní každá ze stran, hran, spolu s každým ze základních směrů, má odpovídající hebrejské písmeno. Když se potom budeme zabývat jednotlivými písmeny abecedy, budete si moci na obrazci ověřit kam patří v rámci celého tohoto schématu.


prostorová krychle


Jednotlivá hebrejská písmena a jejich významy     V následujících odstavcích se v krátkosti podíváme na celou hebrejskou abecedu a její jednotlivá písmena. Každé z písmen je zároveň slovem, jehož český význam vždy uvádím. Následují korespondující slova, významy, jim odpovídající postavy z mytologie, dále v některých případech vztahy k jiným okultním směrům jako k alchymii, astrologii, atp. Opírám se zde především o údaje převzaté z knihy An Introduction to the Study of the Tarot, kterou vydal v roce 1920 Američan Paul Foster Case, který byl v tomto směru ve 20. století snad tou největší kapacitou. Nové anglické vydání této knihy jsem v roce 2008 editoval a lze si ji zakoupit buď jako brožovaný výtisk nebo také v elektronické formě, jako tzv. E-Book na této lince:


http://www.booksandcollectibles.com.au/book.php3book_id=258300058&restrict2=173

    Následující údaje jsou určeny především těm, kteří se chtějí zabývat okultismem. Těm bych potom doporučil nad těmito symboly vážně a soustavně meditovat.
Běžný čtenář je může přeskočit.


ALEF

Dobytče nebo býk: Apis, Mithra, Dionysos.

Tvořivá energie, vitální princip, síla sluneční energie.

Ruach: dech života, Spiritus, Pneuma (duše), prana.

Vše pronikající kosmická energie, vitální princip všeho živého.

Vznětlivá inteligence.

Značí cestu spojující sefiroty Keter a Chochma.

BET

Dům: příbytek; poloha; lokace; koncentrace, specializace.

Nahoře, „to co se nachází nahoře“, puruša, příroda vyššího řádu, Adam.

Rtuť“ Merkur, Hermes, Thoth; planeta Merkur vládne znamení Blíženců (Zain) během dne a znamení Panny (Jod) během noci.

Život a smrt.

Specializace, implikující konstrukci i destrukci.

Transparentní inteligence: cesta vedoucí z Keteru do Binah.

GIMEL

Velbloud: cestování, transport, obchod, vyjednávání, vzájemný styk.

Dole: „to nacházející se dole“, prakriti, podřízennost, poddanost, Eva.

Měsíc: Artemis, Diana, Hetaté; planeta vládne znamení Raka (Chet) během dne i noci.

Mír a klid, hádka a svár, určení stavem obchodních styků, symbolizováno lukem patřícím bohyni Artemis.

Sjednocující inteligence: spojuje Keter a Tiferet.

DALET

Dveře, průchod, přeměna, děloha, početí, vývoj.

Východ: zdroj světla, protějšek západu (Kaf).

Venuše, Afrodita, Ištar, pramáti, Prakriti, což Bhagavad Gita zve „veliké lůno“.

Planeta vládne znamení Vah (Lamed) dnem a Býka (Vav) nocí.

Vědomost, znalost a nevědomost, ignorance.

Jako Buddhi, princip soudnosti, Prakriti dodává vědomosti; jako Maja, matka klamu a iluzí, je původcem ignorance.

Osvětlující inteligence: spojuje sefiroty Chochma a Binah.

HE

Okno: vpouští světlo a vzduch, umožňuje výhled.

Zrak: vidění, pozorování, uvažování, rozjímání, rozlišení, soudnost.

Severovýchod: kombinuje sever (Pe) a východ (Dalet).

Protějšek jihozápadu (Nun), doplněk jihovýchodu (Vav).

Beran: sídlo planety Marsu (Pe) ve dne a Štíra (Nun) v noci.

Základní, ustanovující inteligence: dává věcem jejich vlastnosti.

Spojuje sefiroty Chochma a Tiferet.

VAV

Hřeb, spár: upevnění, sevření, spojení, sjednocení, jóga.

Sluch, slyšení: spojuje člověka s člověkem hlasitým jazykovým projevem, ale také člověka s jeho duší pomocí vnitřního hlasu.

Jihovýchod: kombinuje jih (Reš) s východem (Dalet).

Protějšek severozápadu (Lamed), doplněk severovýchodu (He).

Znamení Býka, kterému v noci vládne Venuše (Dalet) a ve dne Váhy (Lamed).

Vítězná a věčná inteligence.

Spojuje sefiroty Chochma a Chesed.

ZAJIN

Meč: Opozice, protějšek, rozdělení, sex.

Východ-nahoře: spojuje se zde Východ (Dalet) a Horní plocha (Beth); je protějškem Západu-nahoře (Samech) a doplňkem Východu-dole (Chet).

Blíženci: denní sídlo Merkuru (Beth), doplňek Panny (Jod), která je jeho nočním sídlem.

Čich: dobrý postřeh, bystrost, prozíravost, chytrost, rozlišovací schopnosti. Podle kabalistické průpovědi se „vlastnosti rozpoznávají nosem“.

Disponující inteligence: pojí se zde sefiroty Bina a Tiferet - disponovat znamená také rozdělovat, rozlišovat, klasifikovat.

CHET

Pole: poloha, pozice, místo, které je potřeba kultivovat.

Východ-dole: kombinuje Východ (Dalet) s Východem (Gimel); protějšek Západu-dole (Ajn); doplňek Východu-nahoře (Zain).

Znamení Raka: denní i noční sídlo Měsíce(Gimel).

Řeč: schopnost hovořit znamená mít vládu nad vlastními myšlenkami. Okultista v praxi se vážně zabývá rétorikou, komponováním proslovů.

Inteligence autoritativní: spojuje sefiroty Binah a Geburah.

TET

Had: moudrost, důvtip, tajnost, regenerace; „astrální světlo“ o němž píše Eliphas Levi.

Vkus: vytříbenost, zkušenost, vytrvalost, trpělivost, pevná mysl.

Sever-nahoře: spojuje Sever (Pe) a Nahoře (Beth); protějšek Jihu-dole (Tzadi); doplňuje Sever-dole (Jod).

Znamení Lva: denní i noční (Reš).

Utajená inteligence: pojí sefiroty Chesed a Geburah.

JOD

Ruka: obratnost, dovednost, schopnost, fortel, síla, svrchovanost, symbol Vládnoucího ducha.

Sever-dole: spojuje Sever (Peh) a Dole (Gimel); protějšek Jihu-dole (Kuf); doplňěk Sever-nahoře (Teth).

Panna: denní sídlo Merkura (Beth); dopňěk Blíženců (Zain), denní sídlo.

Koitus: spojení mužství a ženství, stálosti a nestálosti.

Inteligence vůle: pojí Chesed a Tiferet.

KAF

Chápající ruka: kontrola autorita, chápavost, porozumění, majetek.

Západ: protějšek Východu (Dalet).

Jupiter: vládne Střelci (Samech) ve dne a Rybám (Kuf) v noci.

Bohatství a Chudoba: dva extrémy „majetku“, jsou to viditelné znaky toho jak kdo dokáže vyrovnat s vnějšími okolnostmi.

Inteligence smírčí; přizpůsobení se rozdílným okolnostem, zavedení pořádku; pojí Chesed a Necach.

LAMED

Bič na volské spřežení: pohání a vede vola (Alef).

Práce: akce, karma.

Sever-západ: Kombinuje Sever (Peh) a Západ (Kaf); Protějšek Severo-východu (He); doplněk Jiho=západu (Nun).

Váhy: denní sídlo Venuše (Dalet) ;doplněk Býka (Vav), denní sídlo.

Věrná inteligence: pojí sefiroty Geburah a Tiferet.

MEM

Voda: matka, sémě a původ všech minerálů, první zrcadlo, reprodukce, zrcadlený život.

Spojuje Východ se Západem.

Stabilní inteligence: zdroj konzistence při počítání; spojuje sefiroty Geburah a Hod.

NUN

Ryba: Jiho-západ, kombinuje Jih (Reš) se Západem (Kaf); protějšek Severo-východy (Vav) doplněk Severo-západu (Lamed).

Štír: sídlo Marsu (Peh) v noci, doplněn Beranem (He), denním sídlem.

Pohyb: veškerý pohyb znamená změnu.

Představivá inteligence: pojí sefiroty Tiferet a Necah.

SAMECH

Opora: podpěra, asistence, vylepšení, kultivace, vytříbenost, čistota.

Západ-nahoře: kombinuje Západ (Kaf) a Nahoře (Beth); protějšek Východu-nahoře (Zain); doplňuje Západ-dole (Ayin).

Střelec: denní sídlo Jupitera (Kaf); doplněk Ryb (Kuf), noční sídlo.

Hněv: řecky thumos, touha, žádostivost, záliba, apetýt.

Váhavá, zkusmá inteligence: Pojí Tiferet a Jesod.

AJIN

Eva: nástroj zraku; oko; kruh; omezení; limitace ; pouto; tvářnost; podoba, Avidya.

Smích: obvykle vyvolaný rozporuplností, protismyslností; lidské slabosti; úzkost, nesnáze a bolest přinášejí komediální situace.

Západ-dole: kombinuje Západ (Kaf) a Dole ( Gimel; protějšek Východu-dole (Chet); doplněk Západu-nahoře (Samech).

Oh: noční sídlo Saturna (Tav); doplňkem je Akvarius (Tzadi), denní sídlo.

Obnovující se inteligence: pojí sefiry Necah a Hod.

PE (FE)

Ústa: mluvící ústrojí; odtud pochází veškerý život.

Sever: tma, chlad, sterilita, bezobsažnost; místo kde slunce každoročně umírá; protějšek Jihu (Reš).

Mars: vládne nad Beranem (Peklo) ve dne a nad Štírem (Nun) v noci.

Laskavost a nevole: dvojí vzájemně kontrastující exprese ohnivé mocnosti Marsu.

Vzrušující inteligence: pojí sefiroty Necach a Hod.

CADE

Rybářský háček: s jeho pomocí vytáhneme rybu (Nun) z vody (Mem): t na háček značí přitáhnout, zlákat, získat dovedností, lstivostí.

Jih-nahoře: kombinuje v sobě Jih (Reš) a Nahoře (Beth; protějšek Severu-nahoře (Teth); doplňuje Jih-dole (Kuf).

Vodnář: denní sídlo Saturnu (Tav); doplněk Kozoroha (Ayin), nočního sídla.

Meditace: Dhyana, „neustávající tok vědomostí obsažených v jakémkoli předmětu“; vnoření se do hloubek mysli, odkud lze vylovit (háčkem zachytit) pravdu.

Přirozená inteligence: spojují se zde sefiry Necach a Jesod.

KUF

Zátylek: specificky mozkový kmen neboli medulla oblongata, nacházející se na konci míchy v místě kde se spojuje s mozkem. Většina životních funkcí je odtud buď přímo či nepřímo kontrolována.

Jih-dole: kombinuje Jih (Reš) a Dole (Gimel); protějšek Severu-dole (Jod; doplněk Jihu-nahoře (Cade).

Spánek: období fysiologické regenerace, během níž dochází k subtilním změnám nervové látky, umožňujícím lidem vážně se zabývajícím okultismem zažít a pochopit fakta, která nejsou dostupná většině lidí, která jsou ale základem moudrostí starověku.

Ryby: noční sídlo Jupitera (Kaf) doplněk Střelce(Samech), denního sídla.

Fyzická inteligence: pojí Necach a Malkuth.

REŠ

Hlava či tvář: vůdčí mocnost, organizátor, ředitel, tvář značí podobu, něco co se sice mění, ale uchovává si základní rysy.

Jih: místo kde se nachází slunce ve své nejvyšší podobě (na severní polokouli); protějšek Severu.

Slunce: jeho vládcem je Lev a to ve dne i v noci.

Plodnost a sterilita: dva extrémy manifestace sluneční energie. Slunce způsobuje vzrůst, vytváří ale také pouště.

Sběrná inteligence: pojí Hod a Jesod.

ŠIN

Zub: jako u hada, ostrost, jedovatost, aktivní manifestace principu (živlu) ohně.

Oheň: Božský duch je jako spalující oheň, v hebrejštině je tímto ohněm Ruach Elohim, přičemž písmena tvořící tato dvě slova mají číselné hodnoty 200, 6, 8, 1, 30, 5, 10 a 40, jejichž součet nám dá 300. To je také číselná hodnota písmene Šin, jehož zvuk při vyslovení nám připomene syčení ohně.

Neutuchající inteligence: pojí Hod a Malkuth.

TAV

Kříž: Egyptské Tau bylo původně nástrojem k měření hloubky Nilu, také k určení pravosti úhlu, u Hebrejců bylo znakem pro spasení (Ezechiel 9:4), pro svobodné zednáře je to „symbol spasení od smrti a symbol věčného života“ - palác svátosti nacházející se veprostřed, „božské město, chrám, dokončená stavba, úplná a perfektní, o čtyřech rozích, stavěná Mistrem-Stavitelem“.

Saturn: ten který pojídá své děti: to co dokáže v sobě vše absorbovat.

Saturn vládne znakům Vodnáře ve dne a Kozoroha v noci.

Mocnost a poddanství: práce, služba pro ty ostatní, zde je klíč k moci; kdo chce vládnout Přírodě musí se podřídit jejím zákonům.

Administrativní inteligence: cesta vedoucí od sefiry Jesod do poslední sefiry Malkuth, království země..

Start of StatCounter Code for Default Guide